Studievejledning

BLIV ELEV

Helhedsorienteret undervisning

Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser har i perioden 2021-2023 arbejdet med at styrke og systematisere den helhedsorienterede undervisning på grundforløb 1. Teamet har til dette arbejde søgt støtte igennem Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK), herefter er teamet blevet en del af et STUK- forløb ”Pulje til god undervisning i erhvervsfagene på Grundforløbets 1. del.

Projektet har givet teamet og skolen erfaring omkring helhedsorienterede arbejdsformer og praksisfællesskaber. For at gøre disse tilgængelige for en bredere kreds, har teamet udarbejdet en beskrivelse af erfaringerne som kan findes på denne side.

Desuden er der udarbejdet undervisningsforløbsbeskrivelser på EMU.dk og en Moodle platform som kan præsenteres ved at kontakte Mette Rasmussen på mail: mera@eucnvs.dk

Indsatser i projektet

Ifølge Undervisningsministeriets bekendtgørelse Nr. 2499 af 2021 fremgår det at:

 24.Grundforløbets 1. del i en erhvervsuddannelse skal give de unge generelle erhvervsfaglige og almene kompetencer.2. Grundforløbets 1. del skal indeholde helhedsorienteret og projektorganiseret introducerende, erhvervsfaglig undervisning samt undervisning i grundfag, så de unge gradvist får opbygget deres kompetencer og bliver afklarede om deres uddannelsesvalg.”

Derfor har GF1 Teamet omkring Industri og Miljø (smed- personvognsmekaniker, elektriker og industriteknik) valgt at arbejde koncentreret og målrettet på at udarbejde arbejdsformer der tilgodeser dette i den daglige undervisning.

Forud for projektet er der blevet igangsat en spørgerunde blandt både elever og undervisere. Denne undersøgelse viser at, flere af eleverne savner en begrundelse for grundfagene. De ser grundfagsundervisningen som spild af tid, da de oplever at der er et meget bredt spænd mellem deres erhvervsfaglige uddannelse og de tilbudte grundfag de bliver undervist i. De savner værkstedstimer, og følelsen af at have lært noget nyt når de går hjem fra skole. Desuden vil de meget gerne arbejde mere i grupper efter et fastlagt program.

Samme undersøgelse er blevet udarbejdet for underviserne. Her er erfaringen, at man oplever elever der har modstand mod læring, mangler motivation og har svært ved at bevare fokus. Samme lærergruppe efterlyser et bredere samarbejde mellem grund- og faglærere, for derved at tilrettelægge en mere fagrelevant undervisning og få større indsigt i hinandens fag.

Mere helhedsorienteret undervisning.

Teamet der har arbejdet med udviklingen af projektet er en lærergruppe på 2 grundfagslærere (dansk og matematik) og 2 faglærere (mekaniker og smed).

Undervisningen baserer sig på de pædagogiske principper om helhedsorientering, tværfaglighed og praksisbasering for på denne måde at støtte eleverne i at se meningen med undervisningen, udvikle deres formale dannelse og sikre dem generelle erhvervsmæssige erhvervskompetencer.

Tættere samarbejde

Desuden er teamets mål at udarbejde en bedre model for lærersamarbejdet, hvor fag- og grundfagslærere arbejder tættere sammen og fjerner opdelingen mellem teorilokalet og værkstedet.

Dette udviklingsprojekt er der blevet  arbejdet på i 3 måneder i foråret 2022. Teamsamarbejdet er blevet skemalagt, så det er muligt at mødes flere gange om ugen. Teamet har erfaret at der kommer mange gode idéer på bordet, da de enkelte sidder med forskellige fagbriller på, samtidig skal teamet spejle undervisningsforløbene i erhvervsmålene, bekendtgørelserne, de undersøgelser der er udarbejdet og skolens Lokale Uddannelsesplan. Teamet har erfaret at det er sundt hele tiden at sætte sin undervisning op imod de forskellige mål, dette opmuntrer den enkelte til at reflektere over egen undervisning.

Afprøvningen af projektet er blevet lagt fra august 2022-  januar 2023 og der er 4 undervisningstemaer af hver 2 ugers varighed.

  • Arbejdsmarkedskendskab
  • Min økonomi- mit budget
  • God kundeservice- hvad er det?
  • Innovation

På denne måde er der luft til at evaluere og ”skrue” på forskellige knapper ift. de udtalelser eleverne kommer med, ved evaluering efter et endt forløb. Eller at teamet undervejs opdager, at den aktivitet der er i gang, giver nogle udfordringer der skal handles på med det samme.

 Alle emner dækker fagretningerne og er meget fleksible ift. både erhvervsfagene og grundfagene. Det er forholdsvist nemt at udarbejde opgaver der supplerer hinanden så undervisningen bliver en helhed. Eks. Arbejdsmarkedskendskab er et godt emne, da det her er muligt at have aktører udefra: fagforeningen, en ergoterapeut og et smedefirma. Eleverne har arbejdet i grupper mellem værksted og grundfagslokale og har gode muligheder for at gå frem og tilbage i opgaveprocessen. Desuden har det god virkning at den ”Virkelige verden” kommer på besøg.

Lektionsplanlægning

Lektionerne er blevet lagt således, at grundfagslærerene har alle tre grundfag i efteråret dansk, engelsk og matematik. På den måde kan de være i nærmest fuldt skema hos eleverne sideløbende med faglærerene. Dette gør det muligt at tilbyde eleverne undervisningsrammer med et arbejdsflow mellem grundfaget og erhvervsfaget. Hver tema begynder med fælles opstart for alle. Arbejdsplanen og undervisningsforløbet bliver gennemgået med eleverne og samme plan bliver lagt på elevernes digitale læringsplatform.

Lærernes oplevelser

Vi som undervisere er blevet tættere kolleger. Vi ser eleverne på en anden måde, da vi nu er flere til at observere hvad der foregår i undervisningsrummet, hvilket fører til bedre relationer undervisere og elever imellem. Nordvestsjællands Erhvervs og Gymnasieuddannelser har en mentorordning, og den er en kæmpe støtte for både elever og undervisere, da de går ind i klasseteamet og er med som ligeværdige samarbejdspartnere, til at løfte de opgaver der er forbundet, med den gruppe elever vi underviser der har forskellige udfordringer.

Elevernes oplevelser

Vi har oplevet gladere elever, mindre frafald, højere karakterer, og vi har flere gange hørt fra holdet at det bare er sjovere at gå i skole. Eleverne spiller hinanden bedre og der er et mærkbart bedre socialt miljø på holdene.

Erfaringer fra undervisningsprojektet

Vi har stadig elevtyper der bliver utrygge ved for mange skift, og for mange valgmuligheder. De taber nemt overblikket og kan reagere lidt opgivende. Andre arbejder bedre og mere koncentreret når de får luft og spillerum. De næres af den tillid vi viser dem og vokser med de opgaver de skaber. Vores læringsmodel har givet os mere tid til de elever der ellers bliver ”tabt” i undervisningen, hvilket er en stor tilfredsstillelse ift. vores professionalisme og autenticitet som undervisere. Vi er dog meget opmærksomme på at dette er en levende proces vi langt fra er færdige med, den skal udvikles og evalueres løbende.

Elever på NEG er i gang med at løse en opgave. En af eleverne peger på et verdenskort, der hænger på væggen.

yderligere information:

Kontakt
Vil du vide mere om projekt ”Helhedsorienteret undervisning”, så kontakt underviser Mette Rasmussen på mera@eucnvs.dk.

Støtte
STUK (Styrelsen for undervisning og kvalitet):
En del af et STUK- forløb ”Pulje til god undervisning i erhvervsfagene på Grundforløbets 1. del.

New Client Special Offer

20% Off

Aenean leo ligulaconsequat vitae, eleifend acer neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, tempus.